Text Size
More... "Η Ευρώπη σου"    

"Η Ευρώπη σου"

Η διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου» παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις προσφερόμενες ευκαιρίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
 • Οι Έμποροι της Ειρήνης

  Το International Chamber of Commerce (ICC) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, ένα αντιπροσωπευτικό σώμα που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, σε κάθε μέρος του κόσμου.

  Βασική αποστολή του ICC είναι η προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης. Το ICC έχει την πεποίθηση ότι το εμπόριο είναι μια ισχυρή δύναμη για την ειρήνη και την ευημερία, από την ίδρυσή του, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μικρή ομάδα των εμπνευσμένων επιχειρηματιών που ίδρυσαν το ICC αποκαλέστηκαν «oι έμποροι της ειρήνης".

  Read More
 • 1

Η Ελληνική Επιτροπή του ICC, έχει μεταφράσει και κυκλοφορεί στα Ελληνικά τιςπαρακάτω εκδόσεις του ICC.

ΚΑΝΟΝΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ & ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Αποτελούν ένα εργαλείο αυτορρύθμισης για τις επιχειρήσεις. Οι κανόνες αυτοί είναι δομημένοι πάνω στο τι θεωρείται ορθή εμπορική πρακτική. Διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των επιχειρήσεων να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις και να προσχωρήσουν στις πολυάριθμες πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς σε διεθνές επίπεδο. Η έκδοση αυτή αποτελείται από τρία μέρη:

 

 • Το Πρώτο Μέρος περιέχει τους ουσιαστικούς κανόνες και τις διαδικασίες για την εθελοντική εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις
 • Το Δεύτερο Μέρος εκθέτει τις δραστηριότητες της Επιτροπής του ICC για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την προώθηση αυτών των κανόνων.
 • Το Τρίτο Μέρος καλύπτει τις εργασίες της Επιτροπής του ICC για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στους διεθνείς οργανισμούς και στις εθνικές κυβερνήσεις για την ενίσχυση του νομοθετικού και του διοικητικού πλαισίου στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και του εκβιασμού.

 

 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ (Νο 758)

Η έκδοση 758 είναι η αναθεώρηση του συνόλου των κανόνων της έκδοσης 458 και έγινε το 2010. Προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες ασφάλειας δικαίου κατά τη διενέργεια ενός ευρύτερου φάσματος διεθνών, αλλά και εγχωρίων συμβάσεων. Στοχεύουν στη διατύπωση ενός σαφέστερου και πιο ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, με ευρύτερο τομέα εφαρμογής και με έννοιες σαφείς, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες πρακτικές, καλύπτοντας κατά το μέγιστο δυνατό και την αντιμετώπισητων αντεγγυητικών επιστολών σε πρώτη ζήτηση. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η επεξεργασία και διατύπωση υποδείγματος εγγυητικής και αντεγγυητικής επιστολής, που παρατίθεται στο τέλος των κανόνων.

 

 

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΖΗΤΗΣΗ (Νο 458)
Η έκδοση 458 (1991) αναφέρεται στις εγγυήσεις που λαμβάνουν τη μορφή επιστολής και καταπίπτουν μετά από αίτημα του λήπτη (beneficiary) καθώς και σε αυτές που καταπίπτουν μετά την παρουσίαση σειράς εγγράφων που αναφέρονται στο σώμα της επιστολής.
Οι κανόνες παρέχουν την ήδη κρατούσα στη πράξη και αναγνωρισμένη από την ελληνική νομολογία και θεωρία δυνατότητα κατάπτωσης ποσού εγγυητικής επιστολής χωρίς την υποχρέωση απόδειξης της πραγματικής μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη από την εξασφαλιζόμενη βασική συναλλαγή.
Με τους κανόνες 458 του ICC επιδιώκεται να ξεπεραστούν προβλήματα που συχνά απαντώνται στη πράξη. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν αν οι ενδιαφερόμενοι υποβληθούν σε αυτούς με ρητή αναφορά τους στο σώμα της επιστολής.


ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ (Νο 522)
Περιέχει μία ανασκόπηση των μεταβολών που επήλθαν από το 1979 στις διαδικασίες, στην τεχνολογία και στις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες και κανονισμούς που αφορούν τις αξίες. Εξετάζει θέματα που συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα στους συναλλασσόμενους και υιοθετεί απόψεις που είναι πλησιέστερες και εναρμονισμένες με τη διεθνώς αποδεκτή πρακτική.

 

 


ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ (Νο 725)
Το ICC προωθεί τη προσήλωση στις συνήθειες και την πρακτική στον τομέα των ενέγγυων πιστώσεων.
Η έκδοση αυτή πραγματεύεται τις συγκεκριμένες πρακτικές σχετικά με τις καλύψεις μεταξύ τραπεζών βάσει των ενέγγυων πιστώσεων. Εξειδικευμένες διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, οι οποίες δεν είναι εμπλεκόμενα μέρη στην πίστωση και παρέχουν κάλυψη σε πληρωμές που πραγματοποιούνται βάση μίας πίστωσης που εξέδωσε μία άλλη τράπεζα και βοηθούν στη διενέργεια ταχείας πληρωμής στους δικαιούχους.ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. (Νο 600)
(αναθεώρηση 2007)
Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι η προσαρμογή των κανόνων στις νέες διαδικασίες και πρακτικές που εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση των συμφωνιών καταβολής του τιμήματος πώλησης μέσω της τραπεζικής υπηρεσίας της Ενέγγυας Πίστωσης.

Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούν:
• Τη σύντμηση των νέων κανόνων σε 39 άρθρα αντί 49.
• Η εισαγωγή νέου άρθρου με τίτλο «Ορισμοί».
• Η απαλοιφή της φράσης «εύλογος χρόνος» και αντικατάσταση με συγκεκριμένο αριθμό ημερών.
• Μεταβολές στην πρακτική για την αποστολή της «αναγγελίας απόρριψης»
• Αναδιατύπωση λεκτικού άρθρων ώστε να απαλειφθούν παρερμηνείες.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (No 681)
Η έκδοση αυτή επιχειρεί την αποτύπωση και καθιέρωση των διεθνώς τραπεζικών πρακτικών για τον έλεγχο των εγγράφων που συνήθως παρουσιάζονται για την εκτέλεση μίας ενέγγυας πίστωσης, με στόχο τη μείωση του μεγάλου αριθμού απόρριψης εγγράφων.
Η παρούσα έκδοση εξηγεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που αναφέρονται στην έκδοση Νο 600, στην καθημερινή πρακτική.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνής εμπορική διαιτησία παγιώθηκε ως η πλέον συνήθης διαδικασία επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών.
Οι εθνικοί νόμοι σχετικά με τη διαιτησία έχουν εκσυγχρονιστεί σε όλες τις ηπείρους.
Από την ίδρυση του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του ICC το 1923 η διαιτησία συνεχώς εμπλουτίζεται από την εμπειρία του ICC, το οποίο έχει χειριστεί πάνω από δεκατρείς χιλιάδες υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας.
Ο παρόν κανονισμός έχει στόχο να μειώσει τις ασάφειες, τις καθυστερήσεις και συμπληρώνει ορισμένα κενά που προέκυψαν από τις εξελίξεις στην πρακτική της διαιτησίας.Οι εκδόσεις αυτές διατίθενται από τα γραφεία του ICC Ελλάς και υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλούν ταχυδρομικώς με αντικαταβολή.
Οι ξενόγλωσσες εκδόσεις του ICC και όσες δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά διατίθενται από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του ΙCC: http://store.iccwbo.org/